De algemene voorwaarden | The Transform Code

De algemene voorwaarden tussen The Transform Code en de klant

Artikel 1 – Toepasselijkheid
1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestaande en toekomstige Overeenkomsten die worden aangegaan tussen The Transform Code en de klant, tenzij The Transform Code en de klant voorafgaande aan de totstandkoming van de Overeenkomst schriftelijk anders overeenkomen.

Artikel 2 – Definities
1. The Transform Code: gevestigd te Utrecht, Nijenoord 2, 3552 AS.
2. Klant: natuurlijk persoon van 18 jaar en ouder welke een lidmaatschap heeft afgesloten bij The Transform Code
3. De Overeenkomst: de Overeenkomst tussen The Transform Code en de klant.

Artikel 3 – Tot stand komen Overeenkomst
1a. De Overeenkomst tussen The Transform Code en de klant komt tot stand door middel van het aanvaarden van de Algemene Voorwaarden, verstuurd door The Transform Code.
1b. Nadat de klant aan zijn/haar betalingsverplichting heeft voldaan is de Overeenkomst tussen beide partijen geldig.
2. De Overeenkomst is strikt persoonlijk en kan alleen na toestemming van The Transform Code worden overgedragen.
3. Een klant heeft bij het aanmelden het recht om aan The Transform Code mee te delen dat hij/zij afziet van de Overeenkomst, zonder betaling van een boete en zonder opgaaf van een reden, binnen 14 dagen vanaf de startdatum. De opzegging dient schriftelijk te geschieden.
4. The Transform Code gaat alleen Overeenkomsten aan met personen die minimaal 18 jaar oud zijn en maximaal 80 jaar oud. De klant garandeert dat hij/zij een correcte geboortedatum opgeeft. The Transform Code heeft het recht de Overeenkomst te ontbinden als blijkt dat de klant jonger is dan 18 jaar of ouder dan 80 jaar.
5. The Transform Code verwerkt persoonsgegevens van de klant binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven.
6. In het kader van de bedrijfsvoering verwerkt The Transform Code de persoonsgegevens voor de doeleinden:
a. Facturatie
b. Debiteurenadministratie
c. Klachtenafhandeling en geschillenbeslechting
d. Ter voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden
e. Voor marktonderzoek en commerciële doeleinden zoals verkoop- en sales activiteiten met betrekking tot de diensten van The Transform Code.
7. The Transform Code mag deze informatie in het kader van voornoemde doelstellingen verstrekken aan een derde aan wie zij de vordering heeft overgedragen.

Artikel 4 – Lidmaatschapsgelden
1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de afgesproken contractduur. De contractduur bedraagt 3 maanden, 6 maanden, 9 maanden of 12 maanden voor online coaching en 12 uur, 24 uur, 36 uur en 48 uur voor personal training en staat in de factuur vermeld. De Overeenkomst is niet tussentijds opzegbaar.
2. De ingangsdatum wordt bepaald bij het inschrijven. De klant heeft voor het aanvangen van de ingangsdatum voldaan aan zijn/haar betalingsverplichting.
3. De betalingsverplichting vangt aan op het moment dat The Transform Code de aanmelding heeft ontvangen.
4. De klant is het lidmaatschapsgeld over de gehele contractduur verschuldigd. The Transform Code biedt de gelegenheid om de overeenkomst in maandelijkse termijnen te voldoen.
5. Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, wordt de klant een betalingsherinnering gestuurd. De klant krijgt twee weken de gelegenheid om het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien de klant na deze periode van twee weken in gebreke is, wordt de vordering ter incasso uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van de klant.
6. The Transform Code is gerechtigd bij een betalingsachterstand de relatie met de klant te beëindigen zonder dat de betalingsverplichting vervalt.
7. Het tussentijds opschorten van de betaling is niet toegestaan.

Artikel 5 – Diensten en verplichtingen Partijen
1. The Transform Code levert persoonlijke diensten op maat, gelegen in adviezen op vier kernelementen: voeding, training, gedrag en coaching. De diensten worden geleverd vanaf de ingangsdatum van de Overeenkomst.
2. The Transform Code en de klant zijn verplicht om gemaakte afspraken binnen een periode van minimaal 24 uur af te zeggen. Geplande kosten voor online evaluaties en personal training sessies worden door The Transform Code in rekening gebracht als de klant verzuimt zich binnen deze tijd af te melden.
3. Doordat de diensten van The Transform Code (gedeeltelijk) online geleverd worden, kan The Transform Code niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie en dat dit op veilige wijze gebeurt of dat fouten worden opgelost of dat de diensten/producten vrij zijn van virussen of andere mogelijke schadelijke programmatuur of onderdelen.
4. The Transform Code zal te allen tijde vertrouwelijk omgaan met alle informatie die van de klant ontvangen wordt.
5. Inbreuk op rechten van de klant dienen per e-mail gemeld te worden op info@thetransformcode.nl Na de melding zal The Transform Code de aanwezigheid van onrechtmatige informatie binnen redelijke tij onderzoeken en zo mogelijk daartegen actie ondernemen.
6. De klant is verplicht zijn of haar huisarts te raadplegen alvorens te beginnen met The Transform Code.
7. De klant is verplicht in zijn algemeenheid juiste en correcte informatie aan te leveren.
8. De klant heeft de plicht geen materiaal aan te leveren dat auteursrechtelijk is beschermd.
9. De klant verklaart dat de verschafte informatie, zoals die ter registratie, juist en volledig is en dat deze, indien deze verandert, door de klant zal worden aangepast.
10. De klant mag derden geen toegang verschaffen tot The Transform Code via zijn/haar eigen registratie. Bij overtreding is de klant volledig aansprakelijk voor de directe en indirecte schade daarvan.
11. De klant is volledig aansprakelijk voor alle schade bij The Transform Code en derden, ten gevolge van de door de klant gedeelde informatie.
12. De klant gaat akkoord dat The Transform Code alle door de klant aangedragen en door gebruik gegenereerde gegevens opslaat, verwerkt en gebruikt zoals nader omschreven in art. 3.6 van deze Algemene Voorwaarden.
13. The Transform Code behoudt zich het recht voor om op ieder moment een deel van, of het geheel aan functionaliteit van een of meer onderdelen van The Transform Code te wijzigen of te stoppen voor een bepaalde periode of voor altijd. Hierover zal altijd richting de klant gecommuniceerd worden. Ten gevolge van deze wijziging of stopzetting kan een deel of het geheel van de door de klant gedeelde informatie niet toegankelijk zijn of verloren gaan.
14. In het geval van een wijziging als genoemd in punt 13 van dit artikel, om welke reden dan ook, heeft de klant slechts recht op een pro rato retournering van het reeds betaalde bedrag aan The Transform Code.

Artikel 6 – Risico en aansprakelijkheid
1.
 The Transform Code is niet aansprakelijk voor schade van de klant die is ontstaan als gevolg van het verkeerd gebruik van de door The Transform Code geleverde diensten.
2. The Transform Code is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste gegevens die door de klant zijn aangeleverd.
3. The Transform Code is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van het niet op een juiste wijze opvolgen van adviezen van The Transform Code.
4. In alle gevallen waarin eventueel wel aansprakelijkheid aan de kant van The Transform Code zou liggen, is de aansprakelijkheid van The Transform Code beperkt tot het bedrag dat in een bepaald geval wordt uitgekeerd door de aansprakelijkheidsverzekeraar van The Transform Code. In het geval dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van The Transform Code geen uitkering doet, is de aansprakelijkheid van The Transform Code beperkt tot vijfmaal het bedrag dat door The Transform Code aan de klant in rekening is gebracht.
5. Het zich bevinden in de sportschool en gebruik maken van de toestellen en faciliteiten is geheel voor eigen risico van de klant.
6. The Transform Code aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor materiele of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van de klant en/of derden, ontstaan op welke wijze dan ook.

Artikel 7 – Beëindigen
1. Een lidmaatschap eindigt automatisch na verloop van de contractduur.
2. De klant kan zijn/haar lidmaatschap niet tussentijds opzeggen.
3. The Transform Code behoudt zich het recht voor bij ernstig of herhaaldelijk onaanvaardbaar gedrag door de klant de Overeenkomst te beëindigen zonder teruggave van enige betaling.
4. Tijdelijke opschorting van het lidmaatschap is slechts toegestaan in geval van langdurige ziekte onder de volgende voorwaarden:
a. Opschorting is alleen mogelijk na overleggen van een medische verklaring van een arts
b. Opschorting is nooit mogelijk met terugwerkende kracht
c.
 De betalingsverplichting van de klant wordt opgeschort voor de daadwerkelijke duur van de opschorting
d. 
De einddatum van het lidmaatschap wordt opgeschoven met de termijn gelijk aan de opschorting.

Artikel 8 – Intellectuele eigendom
1. Door acceptatie van de Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door de klant dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud de Producteigendom zijn van The Transform Code en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten.
2. The Transform Code verleent de klant een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet sublicentieerbaar, niet-overdraagbaar en herroepelijk (The Transform Code) recht om de producten en diensten van The Transform Code te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en onder de voorwaarden, zoals in deze Algemene Voorwaarden gesteld.
3. Bij beëindiging van het lidmaatschap (na aflopen van de contractduur of bij tussentijdse beëindiging door The Transform Code) vervalt het recht van de klant om gebruik te maken van de door The Transform Code geleverde producten en diensten. De tijdens de looptijd van het lidmaatschap geleverde producten en diensten blijven eigendom van The Transform Code worden na afloop van de contractuur niet ter beschikking gesteld van de klant.
4. Wanneer in een Overeenkomst tussen The Transform Code en een derde, een licentieverlening voor een of meer van de producten of diensten van The Transform Code wordt overeengekomen, betreft het hier een beperkt, niet-exclusief, niet sublicentieerbaar, onoverdraagbaar en herroepelijk recht om de betreffende producten en diensten te gebruiken.

5. Het is de klant uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud van The Transform Code te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen met The Transform Code.

Artikel 9 – Slotbepalingen
1. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten aangegaan door of met The Transform Code is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen The Transform Code en een klant zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.
3. Door het aangaan van een lidmaatschap verklaart de klant de Algemene Voorwaarden te kennen en te accepteren opdat deze algemene voorwaarden één geheel vormen met de inschrijving als bedoeld in artikel 3.1 van deze Algemene Voorwaarden en daardoor samen de Overeenkomst vormen.
4. The Transform Code is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde Algemene Voorwaarden gelden voor nieuwe klanten en voor klanten waarvan het lidmaatschap verlengd wordt.

online fitness coaching
personal trainer utrecht
online coaching utrecht